Sisene

Kasutustingimused

Pangalaen.ee teenuse kasutustingimused

Veebikeskkonda Pangalaen.ee haldab ja selle kaudu osutab kasutajale teenuseid OÜ PL Partners, registrikood 12360436, Metsavahi tee 29, Tallinn 11911, EESTI (edaspidi „Portaal“).

Kasutades Portaali pakutavaid teenuseid (edaspidi „Teenus“), kohustub kasutaja („Kasutaja“) järgima käesolevaid kasutustingimusi.

Kasutaja võib Teenuse abil täita ja edastada Taotluse (edaspidi „Taotlus“) finantsteenuse pakkujatele (edaspidi „Finantsteenuse osutaja“), kes pakuvad laenu-, fondi-, hoiustamis-, kindlustus- või muid finantstooteid (edaspidi „Tooted“). Taotluse vorm on Portaali veebikeskkonnas Kasutajale täitmiseks üleval. Portaali pakutav Teenus seisneb selles, et Portaal võimaldab Kasutajal täita veebikeskkonnas Taotlus ja edastada Taotlus Portaali veebikeskkonda kasutades Finantsteenuse osutajatele, kes on märgitud Taotluse vormis. Taotluse täitmise lõpetamise kinnitamisega annab Kasutaja veebikeskkonnale automaatse korralduse ning Portaali veebikeskkonnas kasutatav tehniline lahendus loob Kasutaja poolt täidetud Taotlusest automaatselt pdf-formaadis dokumendi ja edastab selle Finantsteenuse osutajate e-postiaadressidele.

Portaal on iseseisev ja sõltumatu teenuse osutaja, kes Teenust osutades loob Kasutaja ja Finantsteenuse osutajate vahelise andmeedastuskanali. Portaal ei ole Finantsteenuse osutajate esindaja ega vahendaja ning Portaal ei vahenda nende Tooteid. Portaal ei paku ise finantsteenuseid. Portaal ei abista Kasutajat Toodete pakkumistega seoses ega läbirääkimistel Finantsteenuse osutajatega. Kasutaja on teadlik, et Tooteid käsitlev leping sõlmitakse alati Kasutaja ja Finantsteenuse osutaja vahel.

Portaal kohustub tegema kõik mõistlikud pingutused, et edastada Kasutaja poolt täidetud Taotlus Taotluse täitmisel nimetatud Finantsteenuse osutajatele. Kasutajat teavitatakse isiklikult SMS, e-posti teel või veebikeskkonnas vastava teatega või muul sobival viisil Taotluse vastuvõtmisest ja Finantsteenuse osutajale edastamisest.

Kasutaja nõustub, et Finantsteenuse osutajad ei ole kohustatud Kasutajaga ühendust võtma ega talle pakkumisi tegema. Kasutaja nõustub, et iga Finantsteenuse osutaja lähtub enda klienditeeninduse ja pakkumiste tegemise põhimõtetest. Kui Finantsteenuse osutaja otsustab saadud Taotluse alusel Kasutajaga ühendust võtta oma Toodete pakkumiseks, siis võib Finantsteenuse osutaja pärida lisainfot pakkumise koostamiseks vastavalt tema paremale äranägemisele. Kasutajal on õigus otsustada kas ja milliseid täiendavaid andmeid ta Finantsteenuse osutajale esitab. Kasutaja arvestab sellega, et Finantsteenuse osutaja võib teha pakkumise Taotluses soovitust erinevatel tingimustel. Kui Kasutaja saab personaalse pakkumise ühelt või mitmelt Finantsteenuse osutajalt, siis on Kasutajal õigus otsustada, kuidas ta saadud pakkumistega toimib. Kasutajal on õigus otsustada, kas ta sõlmib või ei sõlmi lepingu Finantsteenuse osutajaga, kellelt Kasutaja on saanud pakkumise.

Portaali osutatav Teenus on Kasutajale tasuta.

Kasutaja

Kasutaja kinnitab, et ta on täisealine isik.

Kasutaja ei esita Teenuse kasutamisel (seal hulgas Taotluse vormi täites) enda kohta valeandmeid ega kolmanda isiku isikuandmeid, milleks tal puudub vastav volitus. Kasutaja vastutab täies ulatuses kahju eest, mis ta on tekitanud õigustamatu andmete esitamisega või omapoolse andmete või Teenuse väärkasutusega Portaalile, Finantsteenuste osutajatele või kolmandatele isikutele.

Kui Kasutaja esitab Taotluses temaga seotud kolmanda isiku isikuandmeid, siis teeb ta seda ainult juhul, kui tal on selleks olemas vastav volitus ja nõusolek kolmandatelt isikutelt.

Kasutajal on õigus pöörduda Portaali poole Teenuse kasutamiseks vajalike nõuannete ja soovituste saamiseks.

Kasutaja on teadlik, et ta peab tutvuma Toodete kohta pakkumiste saamisel kõikide talle esitatud Tooteid puudutavate andmetega põhjalikult enne otsuse tegemist.

Kasutaja kinnitab, et kõik tema poolt Taotluses esitatud andmed on õiged.

Isikuandmete töötlemine

Portaal töötleb Kasutaja isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse seadusele ja teistele asjakohastele õigusaktidele ning tagab Kasutaja eraelu puutumatuse isikuandmete töötlemisel. Teenuse kasutamisel annab Kasutaja Portaalile õiguse töödelda Kasutaja isikuandmeid ning edastada need andmeid Finantsteenuse osutajatele.

Nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ja nende edastamiseks nõusolekus nimetatud Finantsteenuste osutajatele annab Kasutaja Taotluse täitmisel. Portaali kasutatav tehniline lahendus tagab selle, et Taotlust ei edastata Finantsteenuste osutajatele ilma, et oleks Kasutajalt saadud nõusolek Taotluses olevate isikuandmete töötlemiseks, seal hulgas edastamiseks nõusolekus nimetatud Finantsteenuste osutajatele.

Vastutus

Teenust pakutakse Kasutajale käesolevates kasutustingimustes esitatud viisil.

Portaal vastutab Kasutajale ainult tahtlikult või raske hooletusega toimepandud rikkumisega tekitatud kahju eest.

Teenuse osutaja ei võta endale vastutust Finantsteenuse osutajate ega ühegi kolmanda isiku võimalike pakkumiste, Toodete ja Tooteid käsitlevate lepingute või tegevuse/tegevusetuse eest.

Portaal ei vastuta mingil viisil Finantsteenuse osutajate pakutavate Toodete ega Toodetega seotud lepingute sisu või neist tulenevate kohustuste eest.

Kokkuleppe sõlmimine, tähtaeg ja selle lõpetamine

Kokkulepe Teenuse kasutamiseks loetakse sõlmituks, kui Kasutaja on aktsepteerinud Portaali veebikeskkonnas käesolevaid kasutustingimusi. Kokkulepe lõpeb, kui pooled on Teenuse osutamisest tulenevad kohustused täitnud.

Kasutajal on igal ajal õigus Teenuse kasutamisest loobuda Taotluse täitmisel (see tähendab loobuda Taotluse täitmisest ja Taotluse edastamisest). Teenuse kasutamisest loobumiseks peab kasutaja katkestama Taotluse täitmise enne Taotluse täitmise lõpetamise kinnituse andmist.

Kasutaja võib käesolevast kokkuleppest taganeda kokkuleppe sõlmimisest 14 päeva jooksul. Taganemisavalduse peab kasutaja saatma Portaali kontaktandmetes avaldatud e-postiaadressile. Kasutaja on teadlik, et taganemisõiguse kasutamine ei võimalda Taotluse täitmise ja edastamise protsessi tagasi täita, kui Kasutaja on Taotluse täitmise kinnitanud. Taganemisavalduse saamise järgselt teavitab Portaal Taotlusega andmed saanud Finantsteenuse osutajat sellest, et Kasutaja on Taotluse tagasi võtnud.

Käesolevad kasutustingimused kehtivad ainult Kasutaja ja Portaali vahelises suhtes. Võimalikke Tooteid käsitlevate lepingute ja nende lõpetamise tingimused sätestatakse Kasutaja ja Finantsteenuse osutaja vahelistes lepingutes.

Kohalduv õigus ja kohtualluvus

Kasutaja ja Portaali vahelisele lepingule kohaldatakse Eesti õigust ja poolte vahelised vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.